Үйлдвэрийн аялал

Компанийн байршил

IMG_0602
IMG_0603

Үйлдвэрийн зураг авалт

IMG_0620
IMG_0616
IMG_0622
IMG_0609
IMG_0607
IMG_0605
IMG_0623
IMG_0625
IMG_0629
IMG_0613
IMG_0614